Prawo rodzinne

- reprezentowanie w sprawach o alimenty i dotyczących władzy rodzicielskiej
- reprezentowanie w sprawach o rozwód, o separację i o podział majątku
- sporządzanie umów majątkowych małżeńskich
- reprezentowanie w sprawach dotyczących pochodzenia dziecka
- prowadzenie postępowań dotyczących aktów stanu cywilnego
- reprezentowanie w sprawach o adopcję, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, ustanowienie kuratora, ustalenie opieki i powołanie opiekuna