RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gozdek, Łysakowski Adwokaci Spółka Partnerska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Panieńskiej 16, 70-535,
KRS 0000310916, NIP 8522543755, zwana w dalszej treści Kancelarią.

2. Z Kancelarią można  skontaktować się - w tym także w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
   a. telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 91 881 29 63.
   b. pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   c. listownie oraz w siedzibie pod adresem: Gozdek, Łysakowski Adwokaci Spółka Partnerska, ul. Panieńska 16, 70-535 Szczecin.

3. Przetwarzanie danych osobowych nastąpi jedynie w celu świadczenia na Państwa rzecz usług prawnych, polegających na szeroko rozumianym doradztwie prawnym oraz reprezentowaniu Państwa przez Kancelarię przed organami, sądami i instytucjami na terenie RP.

4. Typowymi kategoriami przetwarzania danych są m.in.: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres korespondencyjny, inne dane kontaktowe, informacje przekazane adwokatowi lub radcy prawnemu - niezbędne do świadczenia pomocy prawnej.

5. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, a także przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów,
dla których dane te są przetwarzane, w szczególności do chwili wygaśnięcia/rozwiązania umowy zawartej z Klientem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków ciążących na Kancelarii, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

6. Zgodnie z  postanowieniami RODO dane osobowe Klienta mogą być przekazywane przez Kancelarię podmiotom przetwarzającym, na zlecenie Kancelarii, w szczególności: radcom prawnym, adwokatom, aplikantom oraz specjalistom, świadczącym usługi na rzecz Klienta, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w zakresie nowych technologii, księgowo- finansowe, kontrolne, windykacyjne, pocztowe oraz kurierskie.

7. W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych, a także cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), chyba że przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pani/Pana roszczeń lub w innych wypadkach przewidzianych w RODO i ustawach zmieniających.

8. Zgodnie z art. 6 ustawy z 26. maja 1982 Prawo o Adwokaturze dane osobowe uzyskane
w związku z udzielaniem pomocy prawnej przez adwokata, objęte są tajemnicą adwokacką. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej
co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. W zakresie przetwarzania danych pozyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych tajemnicą adwokacką Administrator stosuje się do wskazanych powyżej przepisów dotyczących zachowania tajemnicy zawodowej.

9. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.

10. Adwokaci korzystają z wyłączeń przewidzianych w RODO m.in. z uwagi na obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej oraz ze względu na konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta.

11. W oparciu o dane osobowe, Kancelaria nie będzie podejmowała wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

12. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Kancelarię narusza obowiązujące przepisy prawa.