Prawo gospodarcze

- zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
- bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców
- przygotowywanie i opiniowanie projektów, umów i innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą
- przekształcenia, przejęcia, fuzje, restrukturyzacja przedsiębiorstw
- ocena dokumentacji przetargowej
- uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami
- sporządzanie opinii prawnych
- udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji
- przygotowywanie i prowadzenie postępowania upadłościowego i układowego
- pomoc prawna w zakresie windykacji należności
- pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji
- przygotowywanie i prowadzenie procedur łączenie i przekształcania spółek handlowych
- zastępstwo procesowe w toku postępowania pojednawczego, sądowego i egzekucyjnego,
- reprezentowanie przed sądami administracyjnymi
- reprezentowanie w postępowaniu mediacyjnym
- audyt prawny